کد خبر: ۶۰۲۰۹
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
دکتر یوسف ادیب، زهرا شریفی، نظیره محمودی
یکی از راه های تعیین سطح خوانایی کتابهای درسی و تشخیص متناسب بودن متن با توانایی دانش آموزان، اندازه‌گیری قدرت خوانایی متن است که عوامل مهمی همچون خود یادگیرنده و کتاب درسی (فونت، شکلها و اندازۀ متن و...) را درنظر می‌گیرد.
مقایسه قدرت خوانایی دانش آموزان یک زبانه و دو زبانه در درس فارسی پنجم ابتدایی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی,

چکیده

یکی از راه های تعیین سطح خوانایی کتابهای درسی و تشخیص متناسب بودن متن با توانایی دانش آموزان، اندازه‌گیری قدرت خوانایی متن است که عوامل مهمی همچون خود یادگیرنده و کتاب درسی (فونت، شکل ها و اندازۀ متن و...) را درنظر می‌گیرد. هدف از نگارش این مقاله بررسی قدرت خوانایی دانش آموزان یک زبانه (فارس زبان) و دو زبانۀ (کرد و آذری زبان) و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی است. این تحقیق با روش علّی- مقایسه ای انجام شده است. 430 دانش آموز پنجم ابتدایی یک زبانۀ فارس و دو زبانۀ آذری و کرد زبان به منزلۀ نمونه آماری در سه شهر تهران، مهاباد و مراغه با روش    نمونه ­گیری خوشه ای انتخاب شده اند. شمار نمونه‌ها در این شهرها به ترتیب 153، 145و 132 بوده است. برای اندازه‌گیری قدرت خوانایی دانش آموزان از آزمون کلوز و برای پیشرفت تحصیلی از آزمون معلم ساخته که دارای روایی و پایایی لازم بودند، استفاده شده است. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که میان قدرت خوانایی دانش‌آموزان یک زبانه و دو زبانه تفاوت معنادار وجود دارد و یک زبانه‌ها قدرت خوانایی بالاتری دارند، اما میان قدرت خوانایی دو زبانه‌های آذری و کردزبان، تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که میان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (یک زبانه و دو زبانه) نیز تفاوت وجود دارد و همبستگی معناداری میان قدرت خوانایی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان (یک زبانه و دو زبانه) وجود دارد؛ بنابراین، با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت که متن کتاب فارسی پنجم متناسب با سطح توانایی دانش‌آموزان دو زبانه نیست و متن از نظر سطح خوانایی بالاتر از سطح توانایی دانش‌آموزان دو زبانه است، اما متن کتاب برای دانش آموزان یک زبانه مناسب است.

کلید واژگان: قدرت خوانایی، دو زبانگی، پیشرفت تحصیلی، کتاب فارسی

نویسندگان:

دکتر یوسف ادیب: استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز      

زهرا شریفی: دانشجوی دکتری برنامه­ ریزی درسی، دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول)

 نظیره محمودی: کارشناس ارشد برنامه­ ریزی درسی، دانشگاه تبریز

فصلنامه تعلیم و تربیت - سال سی و دوم، شماره 4 (پیاپی 128)، زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   مخاطبین گرامی شما میتوانید از این به بعد با دانلود  و استفاده از اپلیکیشن اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی شیروان با استفاده از گوشی های همراه از آخرین اخبار این پایگاه خبری اطلاع پیدا کنید.

داغ کنید
برچسب ها:نظر شمانام:
ایمیل:
وب سایت:
نظر*: