کد مطلب: 54221|گروه: سیاسی | تاریخ: 1396/05/29-10:48

نفوذ پیشران استعمار

نفوذ شاه کلید استعمار در کودتای 28 مرداد

بررسی ابعاد نفوذ به عنوان عامل اساسی در وقوع کودتای 28 مرداد سال 1332

نفوذ شاه کلید استعمار در کودتای 28 مرداد

کودتای 28 مرداد از آن دست وقایع تاریخ است که همواره مطالعه آن با غیرت عجین شده است. برگه های تاریخ وقتی به 28 مرداد سال پر آشوب 32 می رسد فریاد های مظلومانه مردمی را می شنود که در پهنه ی وسیع جغرافیای ایران می پیچد و پاسخی جز سرکوب نمی گیرد. البته در این مجال نمی خواهیم به شرح تاریخ بپردازیم زیرا کم و کیف آن را با زیاد و کم همه شنیده و شاید هم مطالعه کرده ایم. آنچه مهم به نظر می رسد آنست که بایستی تاریخ را خواند سپس فهمید و آنگاه از آن عبرت گرفت. آنگونه امام راحل(ره) از تاریخ به عنوان معلم انسان ها یاد می کند.

میوه ای در سال 1332 توسط دولت های خارجی از ایران برداشت شد و روند ایجاد یک حکومت دموکراسی و مردمی در ایران را به شدت دچار مشکل کرد محصول درختی بود که در حکومت قاجار در ایران کاشته شده بود و ریشه های نفوذ آن تا دربار شاه هم می رسید و شاید بتوان گفت دربار شاه جولانگاه کشمکش هایی بود که انتهای طناب آن به لندن و واشنگتن و مسکوی آن روز می رسید و آنچه به آنها در سال 32 قدرت تغییر دولت مردمی دکتر مصدق را داد تا حد زیادی مرهون خدمات مزدوران سفارتی بود که در ایران به دنبال شکاری برای دولت تابعه ی خود بودند. لذا نفوذسیاسی را می توان نیروی پیشتاز در حمله ی نرم به هر ملتی دانست. و از کیاست هر سیاستمداری است که نسبت به نفوذ بیگانه هشیار باشد و نگذارد تخم شوم نفوذی ها در کشورش پاشیده شود. البته این به معنای مهر وموم کردن ورودی های کشور و حبس کردن ملت در حصار مرزها نیست که حاصل این معنا نیز قطعا ضررهای غیر قابل جبرانی دارد.

آنچه اهمیت به سزایی دارد مبارزه هوشمندانه با کسانی است که به قصد آسیب رساندن به موجودیت، هویت و استقلال یک ملت خود را به آن دولت نزدیک می نمایند. طبیعی است تاریخ در خود مدل های حکومتی بسیار دارد که در اشکال مختلفی تقسیم می شوند و قضاوت های متفاوت و بعضا متضادی نیز در مورد آنها می شود. مثلا شاهان قاجار عمدتا کسانی بودند که منافع فردی خویش را بر منافع ملی و ملت ترجیح می دادند. ترویج اشرفیت، ساده لوحی در برابر بیگانگان متخاصم که پیروزی خود را در فریب شاهان قجر می دیدند و چند ویژگی دیگر از این دست را میتوان از بارز ترین خصیصه های این افراد بر شمرد. که نتیجه آن نفوذ وافر کشورهای استعمارگری چون انگلیس و آمریکا بود و صد البته نخبگان تحصیلکرده که سرمایه های اجتماعی ملت ایران در آن دوران بودند باید به اصطلاح امروزی به پارکینگ می رفتند.

در برابر این نگاه حکومتی افراد نخبه ای هم هستند که لابه لای صفحات قطور تاریخ ایران دیده می شوند و فریاد آزادی سر میدهند آنهایی برای استقلال ایران جنگیدند و آمالشان برای سامان دادن به وضعیت وابستگی و پایان دوره ی تحقیر وتذلیل ملت تعبیر نشد و نتوانستند بر اوضاع مسلط شوند و مظلومانه خاک ایران را به خون خویش رنگین کردند. کسانی مانند میرزای جنگل، شیخ فضل الله نوری و بسیاری دیگر.

و کسانی نیز بوده اند که به قدرت دست یازیدند و بر تخت قدرت تکیه زده و در راستای منافع ملت و کم کردن دست سلطه طلبان و دزدان خوش لباس و متمکن استعمارگر کوشش وافر نموده اند کسانی مانند کریم خان زند، امیرکبیر و ... که وقتی تصمیم می گیرند به صلاح جماعت قدم زند خود را در محاصره مزدورانی می بینند که دانسته و نادانسته مزدوری دولت های امپریالیسم می کنند و در دربار قاجار او را به قتل می رساند.

عبرت از تاریخ یعنی جاری شدن تجربه پیشینیان در کالبد زندگی امروز، آری دولت مصدق واژگون شد زیرا رشته های نفوذ غرب سراسر حکومت پهلوی را فرا گرفته بود. و مصدق را یارای مقابله با این میزان از خود فروختی و بیخیالی در برابر غرب وحشی و بی رحم نبود. البته نمیتوان در بیان دلایل موفقیت کودتای 28 مرداد فقط به یک دلیل اشاره کرد و قطعا عوامل بسیار دیگری در وقوع یک پدیده سیاسی در این این ابعاد دخیل و موثر هستند اما می توان از نفود گستره ی انگلیس، افزون طلبی دولت آمریکا و قدرت نمایی شوروی در این برهه از تاریخ ایران به عنوان بازو های قوی و تنومند اجرای این کودتا نام برد.

 اصغر صابریان  

کارشناس علوم سیاسی 28-05-96

©2013 Shirvan News Agency. All Rights Reserved